STRUKTUR ORGANISASI LPPM


NO JABATAN NAMA LENGKAP
1 Pelindung Dr. H. Abdul Rivai, SE., M.Si
2 Pembina Dr. H. Guswandi, SE., MM
3 Pembina Dr. H. Suwanda, ST., MT
4 Pembina Dr. Soeharsono, SE., MM., SH., MH
5 Ketua Dr. P. Eddy Sanusi S. SE., MM
6 Sekretaris Siswantari Pratiwi, SH., MM., MH
7 Staf Tata Usaha Aminudin Hanafiah, SH
8 Staf Tata Usaha Drs. Firdaus Gamas
9 Tenaga Ahli Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si
10 Tenaga Ahli Dr. Zefri, M.Sc
11 Tenaga Ahli Dr. Ir. Samuel Th. Salean, M.Si
12 Tenaga Ahli Dr. Hotman Napitupulu, SH., MH
13 Tenaga Ahli Dr. Philip A. Kana, SH, MH
14 Tenaga Ahli Dr. Wahyudi N., SE., M.Si
15 Tenaga Ahli Dr. Henry Lbn. Gaol, SE., M.Si
16 Tenaga Ahli Dr. Suharto, Se, MS
17 Tenaga Ahli Dr. Abdullah Sumrahadi, M.Si